Posted in Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ պարապմունք 19․

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը.

ա) x(x-y+10)= x2 – xy + 10x

բ) (x-y)(-3)= -3x + 3y

գ) (a+b-c)a= a2+ab-ac

դ) (a-b-c)22b= 22ab-22b2-22bc

2) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը.

ա) -12x(x+y)= -12x2-12xy

բ) (7+3y-xy)(-3xy)= -21xy -9xy2+ 3x2y2

3) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը.

ա)(x2-xy+y2)(-x2y3= x4y3+x3y4-x2y5

բ) 2a21b5(a2-5ab2)= 2a23b5-10a22b7

 

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ձևափոխեք արտահայտությունը բերելով կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա) 4(x-y)+7(x-y)= 4x-4y+7x-7y=11x+11y

բ) 2a-3(b-a)= 2a-3b+3a=5a -3b

5)Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) 3a+ 3b=3(a+b)

բ) 2x-2y= 2(x-y)

գ) 5a+10= 5(a+2)

դ) 14-7y= 7(2-y)

ե) 12x+6y= 2(6x+3y)

զ) 4-4a= 2(2-2a)

է) ab-bc= b(a-c)

6) Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից

 ա) a2+ab=a(a+b)

 բ) b5b2= b2 (b3-1)

 գ) x2-x= x(x-1)                      

 դ) x2y2+y4= y2(x2+y2)

 ե) 2xy-x3= x(2y-x2)                   

զ) 4a6-2a3b= 2a3(2a3-b)

7)  ա) 8abx-6acy-10ak= 2a(4bx-3cy-5k)

      բ) 63xy-84y2+98ay= 7y(9x-12y+14a)

    

8) ա) x3+x2-x= x(x2+x-1)

     բ) -5x2y2-5xy2= -5xy(xy+y)

     գ) 2a3b-6ab4+4a2b3= 2ab(a2-3b3+2ab2)

Հեղինակ՝

Ես Գոռն եմ։ Սիրում եմ լողալ և ֆուտբոլ խաղալ։ Շատ եմ սիրում խոսել և կատակել։ Իմ ամենալավ ընկերը Տիգրանն է։ Իմ կարծիքով ես շատ աշխատասեր եմ։ Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s